Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
kontrahentów spółki WIKO Company SA

Podstawą prawną przetwarzania państwa danych osobowych jest:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem”

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka:

WIKO Company S.A. (dalej: WIKO)
z siedzibą w Starych Babicach k. Warszawy,
przy ulicy Gen. Tadeusza Kutrzeby 20
kod pocztowy 05-082
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000135732, NIP 522-19-10-507, REGON 012394917

Kontakt z Administratorem realizowany jest przez adres: sekretariat@wiko.com.pl, tel: +48 22 447 63 01
Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych realizowany jest do Inspektora Ochrony Danych przez adres: iod@wiko.com.pl
Kontakt możliwy jest także przy pomocy poczty konwencjonalnej na adres siedziby Administratora.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1 pkt f) Rozporządzenia. Z jego treści wynika, że „przetwarzanie jest zgodne z prawem wtedy, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”. Znajomość Państwa danych umożliwia nam współpracę handlową: wymianę informacji o produktach, uzgadnianie terminów dostaw, załatwianie reklamacji i prowadzenie rozliczeń finansowych. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość osiągania zysku z tej współpracy.

3. Rodzaje przetwarzanych danych

Przetwarzamy wyłącznie dane zwykłe i potrzebne do współpracy, takie jak:

  • imię i nazwisko,
  • stanowisko służbowe,
  • numer telefonu i adres e-mail,
  • inne dane, dobrowolnie i świadomie przekazane przez każdego z Państwa

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych (tzw. danych wrażliwych).

4. Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe uzyskujemy od Waszej firmy lub bezpośrednio od każdego z Państwa. Trafiają do nas w otrzymywanej od Państwa korespondencji papierowej i mailowej, występują w dokumentach takich jak zamówienia czy faktury, mogą pochodzić także z formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie www.wiko.com.pl.  Źródłem pochodzenia danych mogą być rozmowy telefoniczne i spotkania biznesowe. Korzystać możemy z publicznie dostępnej, Waszej strony internetowej.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe trafiają bezpośrednio do:

  • upoważnionych pracowników WIKO,
  • w razie potrzeby dane mogą być przekazywane także innym podmiotom, to jest: instytucjom upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,
  • innych odbiorców, gdy jest to niezbędne do realizacji konkretnego celu w ramach umowy (np. kierowcom, kurierom)

Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego WIKO będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a. posprzedażowej obsługi klientów (np.obsługi reklamacji),
b. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących WIKO,
c. wypełnienia obowiązków prawnych WIKO (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych, gdzie wiążące są przepisy Ustawy o rachunkowości, które nakazują przechowywanie dokumentów księgowych przez co najmniej 5 lat).
d. gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes WIKO, będą przetwarzane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu,
e. przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

7. Prawo dostępu do danych

Każdy z Państwa ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz, w uzasadnionych przypadkach, możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego podmiotu. Dane mogą być udostępnione w siedzibie spółki WIKO. Ponadto można zwrócić się do nas z wnioskiem o sporządzenie i przekazanie kopii.

8. Prawo wniesienia skargi

W uzasadnionych przypadkach przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

WIKO nie stosuje profilowania. Określenie to oznacza zautomatyzowany proces przetwarzania danych, mający na celu ocenę osób pod kątem ich przewidywanych zachowań.

WIKO nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10. Wymóg podania danych

Przetwarzanie wymienionych wcześniej danych osobowych do celów związanych ze współpracą handlową nie wymaga Państwa zgody. Podanie tych danych jest obowiązkiem, który wynika z treści punktu 2 niniejszej klauzuli.

11. Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli uzyskamy dane, których przetwarzanie wymaga zgody i taką zgodę otrzymamy, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Potem dane osobowe nie będą już przez nas przetwarzane.

12. Strona wiko.com.pl 

Strona internetowa wiko.com.pl  ogranicza zbieranie i wykorzystanie danych o użytkownikach do niezbędnego minimum związanego ze świadczeniem usług. W logach serwerów gromadzimy informacje pozwalające na wydobycie adresów IP. Adresy IP wykorzystujemy podczas analizy funkcjonowania serwerów, prób naruszeń bezpieczeństwa itp, a także w celach związanych z analizą ruchu (informacje o regionach oraz operatorach, z których następują połączenia).

W świetle art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numerów IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postepowań.

13. Pliki Cookies

Pliki cookies (inaczej: ‚ciasteczka’). Cookie to bardzo małe pliki, które strona WWW zapisuje w schowku Państwa przeglądarki, na komputerze, tablecie, telefonie.
Dzięki takim plikom można zapamiętać Państwa indywidualne ustawienia, takie jak np. rozdzielczość ekranu, kolor szaty graficznej, preferencje systemowe itp.

Strona ‚wiko.com.pl’ używa cookies w celach świadczenia usług.

Pliki cookies stosowane na stronie ‚wiko.com.pl’ dzielimy na:

a. niezbędne: są to pliki absolutnie konieczne do prawidłowego działania witryny. Ta kategoria obejmuje tylko takie pliki cookie, które zapewniają podstawowe funkcje techniczne i bezpieczeństwo witryny. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych. Są one domyślnie włączone przez naszą witrynę.

b. niewymagane: są to wszelkie pliki cookie, które mogą nie być szczególnie potrzebne do działania strony internetowej i są wykorzystywane w szczególności do gromadzenia informacji o użytkownikach za pośrednictwem analiz ruchu, reklam i innych osadzonych treści.  Wymagane jest uzyskanie zgody użytkownika przed uruchomieniem tej kategorii plików w witrynie. Standardowo są one w witrynie ‚wiko.com.pl’ wyłączone.

Każdy może zrezygnować z zapisywania plików cookie w swojej przeglądarce, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z portalu. Producenci przeglądarek internetowych na swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje zarządzania cookie.

Szczegółowe informacje dotyczące ‚ciasteczek’ znajdą Państwo na stronie: https://wszystkoociasteczkach.pl/